RAOUL WALLENBERG ACADEMYS

INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är en mänsklig rättighet som vi värnar!

INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN - COOKIE POLICY

RAOUL WALLENBERG ACADEMYS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS.

 1. INSAMLING AV INFORMATIONRaoul Wallenberg Academy (”vi” eller ”oss”) värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) samlar in och behandlar information om dig (”personuppgifter”) samt annan information om dig.

2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR SAMT SYFTE MED BEHANDLINGARNA

Metadata och cookies

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in följande metadata som genereras från din användning:

 • hänvisningsadress; datum och tid för inloggning, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara; uppgifter om programvara och hårdvara samt information kopplad till din IP-adress.

Metadatan används för att förbättra kvalitén och tjänsterna på vår webbplats genom att analysera hur våra användare har använt webbplatsen.

Vi använder oss av cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vi använder oss av Google Analytics som sätter följande kakor:

 • _ga, en permanent cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras.
 • _gat, som styr hastigheten på förfrågningar till webbplatsen, den lagras i 10 minuter.
 • __utma, en permanent cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras.
 • __utmb, en sessionscookie som används för att beräkna nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.
 • __utmc, en sessionscookie som används med ”__utmb” för att räkna ut om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök). Den förfaller när webbläsaren stängs.
 • __utmt, en sessionscookie som används för att beräkna webbplatshastighet. Den förfaller 10 minuter efter det att den sätts.
 • __utmz, en permanent cookie som används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen (exempelvis vilken sökmotor som används för att nå raoulwallenberg.se). Den förfaller sex månader efter att den sätts eller senast uppdateras.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare: läs här hur du gör för att statistik inte ska samlas in av Google Analytics.

Raoul Wallenberg Academy visar filmer från vår Youtube-kanal som är inbäddad på webbplatsen. I samband med att filmerna spelas upp används cookies av Youtube. Det är ingen information som vi har tillgång till eller lagrar.

Raoul Wallenberg använder verktyget Hotjar för att ibland ställa frågor till våra webbplatsbesökare. Hotjar sätter följande cookies:

 • _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjDoneTestersWidgets och _hjDoneSurveys, som sätts när du svarar på våra frågor. De ska därefter se till att du inte får frågorna ställda till dig igen.
 • _hjMinimizedPolls, _hjMinimizedTestersWidgets och _hjShownFeedbackMessage, som sätts när du minimerar frågerutan och gör att rutan fortsätter vara minimerad.

Kakorna sparas i 365 dagar hos Hotjar. Vill du inte att Hotjar ska kunna sätta cookies kan du följa anvisningarna här: https://www.hotjar.com/opt-out

Vi använder även Albacross som inhämtar information om IP-adressen från vilken du besöker vår hemsida samt teknisk information vilket gör att Albacross kan identifiera olika besökare från samma IP-adress. Albacross lagrar domänen från formulärinmatning för att korrelera IP-adressen med din arbetsgivare.

Albacross sätter följande cookies:

 • nQ_cookieId, en permanent cookie, för att identifiera användare. Den förfaller 1 år efter att den sätts.
 • nQ_visitId, en permanent cookie, för att identifiera sessionen. Den förfaller 1 år efter att den sätts.

Tävlingar

Om du deltar i en tävling kommer vi att samla in och behandla följande uppgifter:

 • namn, e-postadress, datum för deltagande, val av vinnare, svar på frågor, telefonnummer och postadress.

Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att genomföra tävlingen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsförings- och annonsändamål.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;
 • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag.

Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.

Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få ta del av vissa tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.

4. DINA RÄTTIGHETER

Om du har lämnat ditt samtycke för en viss insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du återkalla samtycket när som helst med framåtverkande effekt. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på ditt samtycke innan det togs tillbaka. Vidare kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utan att det föranleder någon kostnad för dig.

Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att (i) begära tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet, (vi) invända mot behandling av dina personuppgifter (inbegripet rätt att invända mot profilering) samt (vii) invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges under punkten 8 nedan.

5. E-HANDELSSÄKERHET

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning via vår gåvoshop.

6. UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART

När personuppgifter delas med en tredje part kräver vi att en sådan tredje part går med på att skydda och hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, föreskrifter och avtalsförpliktelser eller andra instruktioner som vi tillhandahåller dem.

Överföring till tjänsteleverantörer

Raoul Wallenberg Academy kan komma att anlita externa tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden till oss, och som tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring eller IT-support.

Webbanalysverktyget Google Analytics använder cookies för att, till exempel, mäta antalet besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks. Behandlingen är nödvändig för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tillsynsmyndigheter, offentliga organ, juridiska rådgivare, externa konsulter och samarbetspartners i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot från dig kan komma att överföras till och behandlas av mottagare utanför EU/EES-området.

Mottagare i USA kan vara certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield och därmed anses säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Andra mottagare kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Vi kommer, i enlighet med tillämplig lag, att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs till länder utanför EU/EES. Sådana överföringar kommer att baseras på lämpliga skyddsåtgärder såsom EU-kommissionens eller tillämplig dataskyddsmyndighets standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren eller certifieringar i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren.

Du har rätt att få information om sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnitt 10.

7. INFORMATIONSSKYDD

Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Vi använder oss bl.a. av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi kräver även att våra externa tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter.

Raoul Wallenberg Academy skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta specifika uppgifter som kräver tillgång till personuppgifter, får tillgång till sådana uppgifter.

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lag, eller upp till tre år efter en aktiv kontakt. Om det inte finns något rättsligt krav, behåller vi endast information om dig så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

9. AVSLUTA PRENUMERATION

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

10. KONTAKTA OSS

Du kan när som helst vända dig till Raoul Wallenberg Academy om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Raoul Wallenberg Academy: info@rwa.se, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm.

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Raoul Wallenberg Academys behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).